Rob Klimaat

Voor alles wat met de natuur te maken heeft

Wat is ROB

| 0 comments

INTRODUCTIE ROB

Waarom een Reductieplan Overige Broeikasgassen (ROB)?

Een natuurlijk evenwicht
De gevolgen van klimaatveranderingen zijn moeilijk te voorspellen. Vast staat dat het natuurlijk evenwicht wordt verstoord, met grote gevolgen voor onze manier van leven. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om het tij te keren. Zo wordt op effectieve wijze het broeikaseffect aangepakt. Naast kooldioxide (CO2) leveren ook methaan (CH4),lachgas (N2O) en een aantal fluorverbindingen (HFK’s, PFK’s en SF6) een aanzienlijke bijdrage aan het verwarmen van de aarde. Reductie van de uitstoot van deze ‘overige broeikasgassen’ is relatief eenvoudig te bereiken, zonder al te hoge kosten.

Van Kyoto naar het ROB 
In 1997 in Kyoto is overeengekomen dat Nederland 50 Mton CO2-eq. gaat reduceren in de periode 2008-2012. Door hernieuwde inzichten tijdens de evaluatie in 2002 is dit doel bijgesteld naar 40 Mton. Hiervan moet 20 Mton in Nederland worden gerealiseerd. Als één van de instrumenten wordt het Reductieplan Overige Broeikasgassen (ROB) gebruikt. Het ROB stimuleert het bedrijfsleven de uitstoot van overige broeikasgassen te beperken door subsidies, onderzoek en fiscale maatregelen. Tijdens de in 2002 uitgevoerde evaluatie van het klimaatbeleid is gebleken dat een reductie van 7 Mton CO2-eq. volgens het basispakket en 5,5 Mton CO2-eq. uit het reservepakket mogelijk is. De 5,5 Mton reductie uit het reservepakket komen voort uit de mogelijkheid om de N2O-emissie te reduceren bij de salpeterzuurfabricage. Invoering van deze reservemaatregel is afhankelijk van de technologieontwikkeling. De vooruitzichten hiervoor zijn goed. De potentiële reductie is 5,5 Mton CO2-eq. De initiële doelstellingen en instrumenten staan beschreven in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid. De resultaten van de evaluatie en de wijzigingen in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid zijn beschreven in de Evaluatienota Klimaatbeleid.

Verantwoordelijkheid nemen
Behoud van een gezond klimaat is een verantwoordelijkheid die de samenleving als geheel draagt. Het ROB streeft naar een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Producenten en gebruikers van broeikasgassen kunnen nieuwe technologieën en productiemethoden een kans geven. Zo kan de uitstoot van schadelijke stoffen worden teruggedrongen. De overheid stimuleert deze ontwikkeling, met subsidies, kennisoverdracht en (fiscale) wetgeving. Duurzame economische ontwikkeling is voor bedrijf en mens absolute noodzaak. Het gaat niet om de vraag wie verantwoordelijk is, maar wie verantwoordelijkheid neemt.

Het ROB wil 7 en 5,5 Mton minder in 2012
Het ROB is een meerjarig programma dat loopt van 1999 tot 2012. Voor uitvoering van de ROB-activiteiten zijn 14 projecten gedefinieerd. Voor 11 daarvan zijn werkgroepen opgericht (één voor elk van de categorieën van emissiebronnen). Binnen deze werkgroepen is intensief met de doelgroepen overlegd over emissieniveaus, monitoringprotocollen, reductiemaatregelen en mogelijke beleidsmaatregelen. In een aantal gevallen kon worden volstaan met ad hoc overleg met vertegenwoordigers van de emissiebronnen.

Verder worden subsidies verstrekt en opdrachten uitgegeven voor onderzoek, ontwikkeling en implementatie van technologieën ter reductie van overige broeikasgassen. De projecten zijn zeer uiteenlopend van aard. Onder Thema’s wordt op deze site per doelgroep een overzicht van lopende en gerealiseerde projecten gegeven.

Leave a Reply

Required fields are marked *.