Rob Klimaat

Voor alles wat met de natuur te maken heeft

April 29, 2016
by admin
0 comments

Wat is ROB

INTRODUCTIE ROB

Waarom een Reductieplan Overige Broeikasgassen (ROB)?

Een natuurlijk evenwicht
De gevolgen van klimaatveranderingen zijn moeilijk te voorspellen. Vast staat dat het natuurlijk evenwicht wordt verstoord, met grote gevolgen voor onze manier van leven. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om het tij te keren. Zo wordt op effectieve wijze het broeikaseffect aangepakt. Naast kooldioxide (CO2) leveren ook methaan (CH4),lachgas (N2O) en een aantal fluorverbindingen (HFK’s, PFK’s en SF6) een aanzienlijke bijdrage aan het verwarmen van de aarde. Reductie van de uitstoot van deze ‘overige broeikasgassen’ is relatief eenvoudig te bereiken, zonder al te hoge kosten.

Van Kyoto naar het ROB 
In 1997 in Kyoto is overeengekomen dat Nederland 50 Mton CO2-eq. gaat reduceren in de periode 2008-2012. Door hernieuwde inzichten tijdens de evaluatie in 2002 is dit doel bijgesteld naar 40 Mton. Hiervan moet 20 Mton in Nederland worden gerealiseerd. Als één van de instrumenten wordt het Reductieplan Overige Broeikasgassen (ROB) gebruikt. Het ROB stimuleert het bedrijfsleven de uitstoot van overige broeikasgassen te beperken door subsidies, onderzoek en fiscale maatregelen. Tijdens de in 2002 uitgevoerde evaluatie van het klimaatbeleid is gebleken dat een reductie van 7 Mton CO2-eq. volgens het basispakket en 5,5 Mton CO2-eq. uit het reservepakket mogelijk is. De 5,5 Mton reductie uit het reservepakket komen voort uit de mogelijkheid om de N2O-emissie te reduceren bij de salpeterzuurfabricage. Invoering van deze reservemaatregel is afhankelijk van de technologieontwikkeling. De vooruitzichten hiervoor zijn goed. De potentiële reductie is 5,5 Mton CO2-eq. De initiële doelstellingen en instrumenten staan beschreven in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid. De resultaten van de evaluatie en de wijzigingen in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid zijn beschreven in de Evaluatienota Klimaatbeleid.

Verantwoordelijkheid nemen
Behoud van een gezond klimaat is een verantwoordelijkheid die de samenleving als geheel draagt. Het ROB streeft naar een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Producenten en gebruikers van broeikasgassen kunnen nieuwe technologieën en productiemethoden een kans geven. Zo kan de uitstoot van schadelijke stoffen worden teruggedrongen. De overheid stimuleert deze ontwikkeling, met subsidies, kennisoverdracht en (fiscale) wetgeving. Duurzame economische ontwikkeling is voor bedrijf en mens absolute noodzaak. Het gaat niet om de vraag wie verantwoordelijk is, maar wie verantwoordelijkheid neemt.

Het ROB wil 7 en 5,5 Mton minder in 2012
Het ROB is een meerjarig programma dat loopt van 1999 tot 2012. Voor uitvoering van de ROB-activiteiten zijn 14 projecten gedefinieerd. Voor 11 daarvan zijn werkgroepen opgericht (één voor elk van de categorieën van emissiebronnen). Binnen deze werkgroepen is intensief met de doelgroepen overlegd over emissieniveaus, monitoringprotocollen, reductiemaatregelen en mogelijke beleidsmaatregelen. In een aantal gevallen kon worden volstaan met ad hoc overleg met vertegenwoordigers van de emissiebronnen.

Verder worden subsidies verstrekt en opdrachten uitgegeven voor onderzoek, ontwikkeling en implementatie van technologieën ter reductie van overige broeikasgassen. De projecten zijn zeer uiteenlopend van aard. Onder Thema’s wordt op deze site per doelgroep een overzicht van lopende en gerealiseerde projecten gegeven.

April 29, 2016
by admin
0 comments

Wat zijn de werkzaamheden van de loodgieter?

De loodgieter heeft in deze moderne tijd tal van verschillende werkzaamheden en speciale vakgebieden. De loodgieter Rotterdam is de beste persoon die werkzaamheden verricht aan: gas- en waterinstallaties, rioleringen, leidingwerk, daken, bad en toilet installaties. De loodgieter bereidt ook de werkzaamheden voor wanneer een opdracht is binnen gekomen. Dit doet hij aan de hand ingekomen instructies, afspraken of tekeningen. De loodgieter is ook de juiste persoon die de nodige controles en inspecties verricht. Ook is de loodgieter de beste man om rapportages te maken van opgeleverd werk, registreert de gewerkte uren en de gebruikte materialen. Wanneer de loodgieter bij een klant binnen komt behoort hij de klant te informeren over de werkzaamheden die gedaan moeten worden, de eventuele gevolgen, de tijd doorgeven hoe lang de werkzaamheden eventueel kunnen duren. En natuurlijk houdt de loodgieter er ook rekening mee dat het werk volgens de geldende standaarden worden gedaan en dat alles weer netjes wordt achtergelaten, want ook daar op wordt er gelet.

Loodgieterswerk nader bekeken

De meest voorkomende klacht waarmee loodgieters te maken hebben zijn lekkages. Denk maar aan dak lekkages, lekkages in de badkamer of in het toilet. Soms zijn ze makkelijk op te lossen. En kan jij het zelf opknappen als je enigszins handig ben. Maar stel je voor,  je weet er geen raad mee? Dan wordt het tijd om de loodgieter in te schakelen. De loodgieter weet precies wat hij moet doen. De loodgieter bezit nou de juiste apparatuur om de lekkages op te sporen en het te verhelpen op de professionele manier. Ook zal de goede loodgieter Utrecht ook de andere leidingen in en rond het huis controleren op veroudering en lekkages. Hij zal u dan op tijd op de hoogte brengen van eventuele gebreken of veranderingen.

Repareren en ontstoppen

Haast iedereen heeft ooit te maken gehad met een kapotte of verstopte afvoer. En dan zit je echt even te kijken vooral wanneer dit gebeurt op het moment dat je het heel dringend nodig hebt. Natuurlijk zijn er wat huismiddeltjes die je kunt gebruiken om het te proberen op te lossen, maar……denk je echt dat het langdurig zal houden? Voor het effectief oplossen van een kapotte afvoer of een hardnekkige verstopte afvoer ben je verplicht om een loodgieter in te schakelen. Geen amateur die denkt dat hij weet wat hij doet en je minder geld vraagt voor het werk. Maar maak zee zeker gebruik van een professionele loodgieter die over de nodige kennis en expertise beschikt om het probleem op een vakkundige manier op te lossen. Het zal je misschien iets meer kosten dan wat je amateuristische vriend zou vragen, maar je bent er beter vanaf wanneer je met de professionele loodgieter hebt gewerkt. De professionele loodgieter Amsterdam zal je op deskundige wijze bijstaan en advies geven bij het ontstoppen van de afvoer of als er nieuwe afvoer aangelegd moet worden. De loodgieter is de enige persoon die jou de juiste adviezen kan geven als het gaat om gas-, water-, sanitaire installaties en CV ketels.